NEXPERT participa en el projecte IGNITE del programa RIS3CATAquest projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El projecte IGNITE busca investigar, dissenyar i desenvolupar una arquitectura d’intercanvi d’informació eficient, flexible, estàndard i segura, considerant solucions d’integració ubiqües entre els diferents components de la cadena de valor industrial (dispositius (màquines/sensors), sistemes de monitorització i control (PLCs/SCADAs), sistemes de gestió (ERP/MES/PLM), etc.) així com operaris. La plataforma dissenyada també abasta la implantació d’intel·ligència a nivell local (nivell de màquina) així com l’habilitació d’interfícies que permetin la integració de serveis de tercers (detecció d’anomalies, gestió del cicle de vida, etc.).

Mitjançant l’ús d’aquesta arquitectura, es pretén dotar al sector industrial d’una plataforma de gestió que permeti homogeneïtzar la comunicació de tota la maquinària present en la planta de fabricació i integrar-la per tal d’oferir als diferents actors industrials (operaris, gestors de producció, gestors de la qualitat, etc.) les eines necessàries per tal de fer més eficient la producció, assegurar la qualitat del producte i la seguretat de la planta.
Aquesta plataforma es basarà en la utilització d’eines de visualització avançades a cadascun dels rols que intervenen en el procés productiu. Aquestes eines de visualització permetran accedir a tota la informació de la planta, els processos i els productes. Específicament, les eines de visualització permetran gestionar la producció, ajustar els processos productius en base als materials necessaris i el treball a realitzar, facilitarà la detecció de fallades de qualitat i aturades, i la integració de diferents perspectives de decisió des de nivell local (maquina-operari) fins a nivell global (objectius de negoci).
Suportant la capa de visualització i amb la finalitat de maximitzar l’escalabilitat i interoperabilitat de la solució, es potenciarà l’ús de solucions estandarditzades (CoAP, ETSI SmartM2M, MQTT, LwM2M…) i protocols de comunicació oberts (AutomationML, OPC-UA, SensorML, Link-Smart, B2MML, JSON-LD, Geo-JSON, JSON, etc.) en les diferents interfícies de les múltiples capes funcionals que composaran la solució. La combinació d’aquest tipus d’eines potenciarà la capacitat d’integració de dades heterogènies existents en la indústria a la vegada que es permet una comunicació bidireccional amb cada sistema que monitoritza i controla processos de la indústria.

Resultats esperats:

  • Augmentar el volum d’informació rellevant generada en planta en un 30% gràcies a la homogeneïtzació de la informació, la inclusió de CPS, i l’ús d’arquitectura flexible i escalable per la seva captura.
  • Augmentar el nombre de màquines connectades en un 15% gràcies a l’adequació de sistemes CPS, i la connectivitat a la plataforma IGNITE.
  • Reduir el temps de detecció d’errors en un 30% gràcies a la nova arquitectura, on mitjançant el monitoreig avançat, es podrà reaccionar amb més determinació i rapidesa.
  • Reduir el temps d’aturada de la planta en un 10% gràcies a una millor previsió en front els esdeveniments, i una millor coordinació dels diferents elements en planta.
  • Millorar l’ús de recursos en planta i reduir-ne el consum energètic en un 10% gràcies a l’ús de tecnologia de la Indústria 4.0, on s’optimitza el procés productiu, millorant-ne també la qualitat dels productes resultants.
  • Reduir la vulnerabilitat dels sistemes en planta en un 30% gràcies a l’ús de ciberseguretat, adaptant maquinària existent, i dissenyant-ne la nova amb el concepte “Security by Design” de partida.